X

Privacyverklaring

Deze informatie komt van Stichting Samen voor alle kinderen (Sam&). Sam& is een samenwerkingsverband tussen Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.

 

In verschillende situaties gebruikt Sam& privégegevens (dit noemen we: persoonsgegevens). Sam& is in die situatie de verantwoordelijke voor de naleving van de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sam& wil de personen van wie persoonsgegevens worden gebruikt via dit “privacy statement” laten weten hoe Sam& met die persoonsgegevens omgaat. Hoe je met Sam& kan bellen of e-mailen, kun je verderop in dit privacy statement vinden.   

  

Algemene gegevens

Stichting Samen voor alle kinderen

Van Nelleweg 1

3044BC Rotterdam

 

KVK-nummer: 74225553

RSIN-nummer: 859816151

 

Algemeen

Gebruik van persoonsgegevens
Dit privacy statement ziet op het gebruik van persoonsgegevens in drie situaties:

 • De persoonsgegevens die nodig zijn voor de aanvraag van hulp dat wordt aangeboden door een van de bij Sam& aangesloten organisaties. Aanvragen voor hulp kunnen worden gedaan door ouders/verzorgers of door een bij Sam& aangesloten intermediair. Dat is een persoon die bekend is bij de familie, zoals een leerkracht of buurtsportcoach.
 • De persoonsgegevens die worden gebruikt voor het versturen van de Sam&-nieuwsbrief;
 • De persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de beantwoording van een vraag, gesteld via de contactknop op de website van Sam&.

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

 •  Aanvraag hulp: voornaam en achternaam kind, geslacht kind (jongen/meisje), adres en woonplaats kind, geboortedatum kind, stadspasnummer, voornaam en achternaam ouder/verzorger, telefoonnummer ouder/verzorger, inkomen ouder/verzorger en andere gegevens die ouders/intermediairs ons mailen. 
 • Aanmelding nieuwsbrief: voornaam en achternaam en e-mailadres 
 • Beantwoording vraag: voornaam en achternaam, postcode, telefoonnummer en e-mailadres


Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
De gegevens die wij verkrijgen in het kader van een aanvraag voor hulp gebruiken wij voor de volgende punten:

 • Om te beoordelen naar welke bij Sam& aangesloten organisatie(s) (bijvoorbeeld: het Jeugdfonds) de persoonsgegevens moeten worden gestuurd om het kind te kunnen helpen;
 • Om de persoonsgegevens aan die organisatie te sturen en die organisatie in staat te stellen om de aanvraag verder te beoordelen en eventueel uit te voeren;
 • Om eventuele vragen te kunnen stellen over de aanvraag, en
 • Om eventuele vragen over de aanvraag te kunnen beantwoorden.  

 

De gegevens die wij verkrijgen in het kader van de aanmelding voor de nieuwsbrief van Sam&, verwerken

 • wij om de nieuwsbrief te kunnen versturen, en
 • een eventuele afmelding voor die nieuwsbrief te kunnen verwerken.

De persoonsgegevens die wij gebruiken in het kader van de beantwoording van een vraag, gebruiken wij uitsluitend om die vraag te beantwoorden.

 

Mogen we deze gegevens wel van jullie gebruiken?
Terechte vraag! Het antwoord is ja. De persoonsgegegevens die wij krijgen in het kader van de aanvraag voor hulp hebben wij nodig omdat wij graag kansen en ondersteuning willen bieden op het gebied van sport, cultuur en school aan kinderen die leven in armoede. Dat is met een moeilijk woord ons gerechtvaardigd belang voor het gebruiken van die persoonsgegevens. Daarnaast is het gebruiken van die persoonsgegevens in het gerechtvaardigd belang van de organisaties die bij ons zijn aangesloten: deze organisaties krijgen zo de kans om zoveel mogelijk kinderen te helpen.

Bij het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de beantwoording van een vraag hebben wij ook een gerechtvaardigd belang: wij vinden het namelijk belangrijk om die vragenstellers zo goed mogelijk te kunnen helpen zodat ze misschien wel een aanvraag voor hulp bij onze organisatie gaan indienen.

Personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen en bewaren in het met een gerechtvaardigd belang kunnen ons altijd vragen daarmee te stoppen wanneer ze het hiermee niet eens zijn(recht van bezwaar). Dit leggen we onderaan dit bericht nog eens uit.

Voor de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de aanmelding voor de nieuwsbrief vragen wij expliciete toestemming. Daarom mogen wij ook die persoonsgegevens gebruiken. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken: Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kan je je afmelden met de “unsubscribe” button onderaan de nieuwsbrief of je kan mailen naar info@samenvoorallekinderen.nl.

   

Aan wie geven we de gegevens?

De gegevens die bij een aanvraag voor hulp worden gekregen, worden gedeeld met de organisatie die de aangevraagde hulp aanbiedt in de woonplaats van het kind. Wanneer het gezin bij de aanvraag wordt geholpen door een intermediair, ontvang de intermediair een bevestiging van de aanvraag. Verder worden alle gegevens gedeeld met de partij die onze computers beheert: Netsupport. Soms kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de gegevens geheim te houden. De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in landen binnen de Europese Unie.

 

De gegevens worden niet met de gemeente gedeeld. Uitzondering hierop is de gemeente Sittard/Geleen waar een aantal voorzieningen door de gemeente worden afgehandeld. Met deze gemeente is een overeenkomst getekend om de privacy van de aanvrager te waarborgen (o.a. wie toegang heeft tot de informatie, garantie dat de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruikt worden en hoe lang de gegevens bewaard blijven).

 

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan dat we ze nodig hebben. De volgende bewaartermijnen zijn van toepassing:

 • Aanvraag hulp: de persoonsgegevens van de ouders/verzorgers en kinderen bewaren wij niet langer dan een jaar nadat de aanvraag is gedaan.
 • Nieuwsbrief: Wij waren de persoonsgegevens tot het moment dat een nieuwsbriefabonnee zich voor de nieuwsbrief heeft afgemeld.
 • Beantwoording vraag: wij bewaren de gegevens voor zolang dat nodig is voor de beantwoording van de vraag.


Welke rechten hebben diegenen van wie wij persoonsgegevens verwerken?

Allereerst is het belangrijk om te vermelden dat iedereen van wie wij persoonsgegevens verwerken altijd bij ons terecht kunnen voor vragen. We hebben een telefoonnummer en e-mailadres voor deze vragen en de rechten die zij hebben (zie hieronder):

Telefoonnummer: 010 – 307 59 09.

E-mailadres: info@samenvoorallekinderen.nl 

Er wordt dan contact opgenomen met de servicedesk van Stichting Samen voor alle kinderen.

 

In het bijzonder wijzen wij de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken erop dat zij:

 • Altijd kunnen navragen welke gegevens wij van hen hebben opgeslagen (recht van inzage);
 • Altijd bij ons terecht kunnen wanneer bepaalde gegevens die we opslaan onjuist zijn (recht op rectificatie);
 • Een verzoek kunnen doen om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen (recht op gegevenswissing);
 • Ons altijd kunnen laten weten dat zij het niet eens zijn met het gebruik van bepaalde gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang en dat willen stoppen (recht van bezwaar);
 • Ons kunnen verzoeken het gebruiken van hun gegevens tijdelijk te stoppen (recht op beperking van de verwerking);
 • Ons kunnen vragen ervoor te zorgen dat bepaalde gegevens in een digitaal pakketje worden gestopt zodat die aan een andere organisatie kunnen worden gegeven (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Bij de uitoefening van deze rechten passen wij de regels uit de AVG toe.

Verder bestaat er voor diegenen van wie wij persoonsgegevens verwerken het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wat is het beleid van Sam& om deze verklaring aan te passen?

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt in januari 2021. Als we in de toekomst wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen we de aangepaste privacyverklaring op onze website plaatsen. Wanneer het om belangrijke wijzigingen gaat, doen we ons best om de personen voor wie dit belangrijk is hierover te informeren.

 

Januari 2021

 

Voor intermediairs

Waarom deze privacyverklaring?

Wij Stichting Samen voor alle kinderen verzamelen en verwerken (een technisch woord voor – simpel gezegd – ‘gebruiken’) de persoonsgegevens van intermediairs van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Nationaal Fonds Kinderhulp. Van die organisaties verkrijgen wij naam en e-mail adres. In deze verklaring informeert Sam& de Intermediair over hoe Sam& omgaat met zijn/haar Persoonsgegevens.

 

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Naam en e-mailadres

 

Waarom verwerkt Sam& de persoonsgegevens van de intermediair?

Sam& verwerkt de Persoonsgegevens van de Intermediair om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

 

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerkt Sam& de Persoonsgegevens?

De wettelijke grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang.

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens van de intermediair bewaard?

De Persoonsgegevens worden 10 jaar door Sam& bewaard om ervoor te zorgen dat een intermediair gedurende lange tijd een aanvraag kan doen. Is de bewaartermijn afgelopen, dan zal Sam& de gegevens verwijderen.

 

Aan wie vertrekt Sam& de persoonsgegevens?

Sam& deelt Persoonsgegevens met derden, voor zover dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.​

 

Derden aan wie wij bepaalde Persoonsgegevens kunnen verstrekken zijn:

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • Nationaal Fonds Kinderhulp

Of de informatie met deze partijen gedeeld wordt is afhankelijk van de gevraagde voorziening en welke van de beide organisaties de aanvraag in behandeling neemt.

 

Wat zijn de rechten van de Intermediair?

De Intermediair kan enkele rechten uitoefenen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage van zijn/haar Persoonsgegevens;
 • Het recht op verbetering of verwijdering van zijn/haar Persoonsgegevens;
 • Het recht op beperking van de hem/haar betreffende verwerking van Persoonsgegevens;
  Dit betreft, kort gezegd, een tijdelijk slot op de Persoonsgegevens totdat een bezwaar of probleem is opgelost.
 • Het recht om tegen de verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang bezwaar te maken teneinde deze te stoppen;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
  Dit betreft, kort gezegd, het recht voor de Intermediair om bepaalde Persoonsgegevens op te vragen en (eventueel) over te dragen aan een derde.
 • Het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de verwerkingen van persoonsgegevens op grond van die toestemming die voor de intrekking hebben plaatsgevonden.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien de Intermediair zich wil beroepen op één van de rechten, kan contact worden opgenomen met Stichting Samen voor alle Kinderen.
Bij de beoordeling en verwerking van de uitoefening van deze rechten, past Sam& de geldende wettelijke voorwaarden toe.​

 

Maart 2021

 

Disclaimer

Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd, maar de Stichting Samen voor alle kinderen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.  Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door de Stichting Samen voor alle kinderen worden gewijzigd. Het is raadzaam regelmatig deze informatie te lezen.